Lasse å Andäsch

He va sist vikon i juli -55 åm såmarin. Åp BB i Krestina fieg Erixånas froån Rangsby e lite. Å dajin baket fieg Täiras Dåtthy froån Niesby e anna lite. He ja altså Lasse å Andäsch e je froågan åmm. He je bare in dag milan di. Nufötidin har di Kåtong Lav Records ilag å jöcklar mest me råckloåtan åp närpes.

Tå Lasse vi litin bruka an sjong å opptried åp matthamyötän å tådde ställär. Andäsch börja spiel dragspiel å sedan tuba å basun i Mattans Pip å Knäll.

Föscht gangon di opptredd ilag va åp revyn åp närpesgoålin åp nyåre 1970. Di spela tvoå närpesboar såm va åp räipyövning å a hlåkna mitt åp sien. Mest häile sjuttitale va di mie i revyn. Baket närpesgoålin brann opp -72 så flytta revyn ti ytärmark lokalin. Tier bruka di sjong kuplettän ilag, men ha va alti åp hyögsvensk.

I början åp åttitale sku Lasse sjong i radio. He va föschtåss Oåke Grandell såm loåg bakåm he. Lasse fråga oåv Andäsch kva an tykt sku va nain passli biet ti sjong. Samma vik skriva Andäsch textin ti täide tvoå föscht betan åp närpes. He va Kåtongfields å In blåomåola plåotbåot såm votth laga samma natt. Täide boåd betan sang Lasse i radio, men he va itt na mang såm huöd he.

Åm hyöstin -84 spela Lasse å Showbande in hande föscht kasettin i Helsingfåsch. Häile schacke sest i in gambäl Transit klåckon fyr åm myönin a lag ivieg. Klåckon fyr niesta myön va man häim tibak å tå va sex betar inspela å mixa å allt. He jieg oåt tålv pannår kaff i studion. Lasse tjuöd häile viejin ti Helsingfåsch å tibak.

He votth uvi tritusan kasettär sälja inan Djoådsch Harrisånas schtjivbolajeas representant i Ståckhålm huöd oåv se. He visa se tå att he va itt allt klath me tillstånde ti få spiel in ien oåv betan åp kasettin, så tå va e bare ti hlut säli å va glad att itt di krievd na skadestånd.

Täische oårän va Lasse mie i Bingbandshow. He va tier såm all ny betar votth soånji åp sien fö föscht gangon. -85 å -86 kåmm e ut tvoå ny kasettär, Tå foår mieg knöck å Tanas et så nåckas et, såm spelast in åp Tonteknik i Umeå. Täide boåd kasettän votth sälja i stor upplagår. Rekoåde va Tå foår mieg knöck 1985 såm e jieg ti säli uvi 5500 oåv, he vill säj uvi fem pråsänt oåv fåltje i Östärbåtten. He sku a motsvara närman 450.000 exemplar i Svärje å så mytjy a aldri vali sälja oåv naon schtjiv tier, itt hälften heldär.

Sedan to e tätth -89 furi niesta kassett kåmm ut. He va Åp Kåtonglavan, som Kalle Täir spela in åp fålkhyögskolan i Laffjäl. Hison gangon va nestan allt kåmp inspela me syntan.

Föscht -99 va e dax fö niesta kassett å CD. Han hätt Elis…? å va å inspela oåv Kalle i Laffjäl. Hison gangon fanst itt e bare dialektbetan mie, utan he va anna å. Ien oåv täide mest soånji oåv Lasseas betan nufötidin je Vi je laga fuör kvarader, såm an sjongär åp laffjäsch å såm finns just åp Elis…?

2002 kåmm täide boåd föscht kasettän ut åp CD. He fanst e par ny betar mie å. Å så fanst e De e Folkline, såm Lasse a spela in me Bonus L räj -82. Namne åp schtjivon va Niesby City å sombäl ar.

Å 2008 kåmm Kva säir di, tier e finns tridi å fjäl kasettin åp samma CD. Men he ingar ju en bok å i pakette. Hede me ti lag en bok a vuri oåptenkt mang oår. Nu tå e votth oåv så votth botjän mytjy störr en e va tenkt froån början. He fins nestan tusan ol å uttryck åp närpes i on.

2010 votthe a na häilt anna, nemligen e selskapspiel. Spele uvi all spiel. Spiel Pärelabarin å sedan döj. Vädän val aldri na mäir e samm.
 Bare et väit kvann Spelgåbbliden å Blandbytton jie så gar e betär, men annåsch kan e bjier ti butkon i Kaohajåki. Fast tu hlippär tan mesamm åm et a vuri ti Takana furi. He va ejentligen Andäschas doträn Lina såm hitta åp hede å kånstruera e mest.

Följand oår kåm e en bok till –  Tålsche ta lar di täische me uvi 3300 ol å uttryck åp närpes. Tå votth e grundlit inventiera kva gamalt fålk ha ti kåmm mie, å he va mytjt. Å så va e in rekti professår mie e granska så e sku val me oåning å itt laga me uxen.

Sedan hend itt e så mytjy åp ti oår. He va nestan så e foll i öyd. Men si nu 2021 a di liva i tibak. I april votth e Kåtong Laiv i När-TV å lokal-TV uvi nestan häile Östärbåtten åp Feisbuck å Jutub. Å nu ska e val nasåenier e samm infö rekti publik hisin såmarin.

Tenk åm di e veta allt hitje åp BB i Krestina sist vikon i juli såmarin -55.