Header image header image 2  
He je räidit ti tal närpes

 
 
Lasse å Andäsch

He va sist vikon i juli -55 åm såmarin. Åp BB i Krestina fieg Erixånas froån Rangsby e lite. Å dajin baket fieg Täiras Dåtthy froån Niesby e anna lite. He ja altså Lasse å Andäsch e je froågan åmm. He je bare in dag milan di. Nufötidin har di Kåtong Lav Records ilag å jöcklar mest me råckloåtan åp närpes.

Tå Lasse vi litin bruka an sjong å opptried åp matthamyötän å tådde ställär. Andäsch börja spiel dragspiel å sedan tuba å basun i Mattans Pip å Knäll.

Föscht gangon di opptredd ilag va åp revyn åp närpesgoålin åp nyåre 1970. Di spela tvoå närpesboar såm va åp räipyövning å a hlåkna mitt åp sien. Mest häile sjuttitale va di mie i revyn. Baket närpesgoålin -72 så flytta revyn ti ytärmark lokalin. Tier bruka di sjong kuplettän ilag, men ha va alti åp hyögsvensk.

I början åp åttitale sku Lasse sjong i radio. He va föschtåss Oåke Grandell såm loåg bakåm he. Lasse fråga oåv Andäsch kva an tykt sku va nain passli biet ti sjong. Samma vik skriva Andäsch textin ti täide tvoå föscht betan åp närpes. He va Kåtongfields å In blåomåola plåotbåot såm votth laga samma natt. Täide boåd betan sang Lasse i radio, men he va itt na mang såm huöd he.

Åm hyöstin -84 spela Lasse å Showbande in hande föscht kasettin i Helsingfåsch. Häile schacke sest i in gambäl Transit klåckon fyr åm myönin a lag ivieg. Klåckon fyr niesta myön va man häim tibak å tå va sex betar inspela å mixa å allt. He jieg oåt tålv pannår kaff i studion. Lasse tjuöd häile viejin ti Helsingfåsch å tibak.

He votth uvi tritusan kasettär sälja inan Djoådsch Harrisånas schtjivbolajeas representant i Ståckhålm huöd oåv se. He visa se tå att he va itt allt klath me tillstånde ti få spiel in ien oåv betan åp kasettin, så tå va e bare ti hlut säli å va glad att itt di krievd na skadestånd.

Täische oårän va Lasse mie i Bingbandshow. He va tier såm all ny betar votth soånji åp sien fö föscht gangon. -85 å -86 kåmm e ut tvoå ny kasettär, Tå foår mieg knöck å Tanas et så nåckas et, såm spelast in åp Tonteknik i Umeå. Täide boåd kasettän votth sälja i stor upplagår. Rekoåde va Tå foår mieg knöck 1985 såm e jieg ti säli uvi 5500 oåv, he vill säj uvi fem pråsänt oåv fåltje i Östärbåtten. He sku a motsvara närman 450.000 exemplar i Svärje å så mytjy a aldri vali sälja oåv naon schtjiv tier, itt hälften heldär.

Sedan to e tätth -89 furi niesta kassett kåmm ut. He va Åp Kåtonglavan, som Kalle Täir spela in åp fålkhyögskolan i Laffjäl. Hison gangon va nestan allt kåmp inspela me syntan.

Föscht -99 va e dax fö niesta kassett å CD. Han hätt Elis...? å va å inspela oåv Kalle i Laffjäl. Hison gangon fanst itt e bare dialektbetan mie, utan he va anna å. Ien oåv täide mest soånji oåv Lasseas betan nufötidin je Vi je laga fuör kvarader, såm an sjongär åp laffjäsch å såm finns just åp Elis...?

2002 kåmm täide boåd föscht kasettän ut åp CD. He fanst e par ny betar mie å. Å så fanst e De e Folkline, såm Lasse a spela in me Bonus L räj -82. Namne åp schtjivon va Niesby City å sombäl ar.

Å 2008 kåmm Kva säir di, tier e finns tridi å fjäl kasettin åp samma CD. Men he ingar ju en bok å i pakette. Hede me ti lag en bok a vuri oåptenkt mang oår. Nu tå e votth oåv så votth botjän mytjy störr en e va tenkt froån början. He fins nestan tusan ol å uttryck åp närpes i on.

Hison julen kåmmär Tålsche talar di täische me uvi 3300 ol å uttryck åp närpes.

Tenk åm di e veta allt hitje åp BB i Krestina sist vikon i juli såmarin -55.

 

 
 


Hitje kan et tjyöp

product image 1
Tålsche talar di täische
Lies mäir schenn >

product image 1
84 extra koth
Lies mäir schenn >

product image 1
Dånarinplagg
Lies mäir schenn >

product image 1
Spele Pärelabarin
Lies mäir schenn >

product image 1
CD Niesby City å sombäl ar.
Lies mäir schenn >

product image 2
  Bok + CD Kva säir di
Lies mäir schenn >

product image 2
CD Elis....
Lies mäir schen >