Header image header image 2  
He je räidit ti tal närpes

 
 
Täische betan finns åp Elis:..?:

Elis…? Kåmm ut såm CD å kasett ti julän 1999.

Täische betan finns åp Elis…?

01 ELIS
(Living next door to Alice)
Text A. Teir – L. Eriksson

02 VI JE LAGA FUÖR KVARADÄR
(Diana)
Text A. Teir – L. Eriksson

03 MUHAMMED ALIPLOÅT
Text A. Teir

04 A STAR FROM ENGSKOLLAN
(Alf Lundin)
Text A. Teir

05 Åhyöv i in pått
(Travelin’ band)
Text A. Teir

06 UR SVENSKA HJÄRTANS DJUP
(Flottarkärlek)
Text A. Teir

07 LARZ-ERIXZ
Text A. Teir

08 KÅTONGTEKNO
(Cottonfields)
Text A. Teir

 

 
 


Hitche kan et tjyöp

product image 1
Tålsche talar di täische
Lies mäir schenn >

product image 1
84 extra koth
Lies mäir schenn >

product image 1
Dånarinplagg
Lies mäir schenn >

product image 1
Spele Pärelabarin
Lies mäir schenn >

product image 1
CD Niesby City å sombäl ar.
Lies mäir schenn >

product image 2
  Bok + CD Kva säir di
Lies mäir schenn >

product image 2
CD Elis....
Lies mäir schen >