Header image header image 2  
He je räidit ti tal närpes

 
 
Kåtong Lav Records


BESCHTJYDDAREN

TÄISCHE BOÅD BESCHTJYDDAR HISON HÄIMSIDON.

 


 
Hitje kan et tjyöp

product image 1
Tålsche talar di täische
Lies mäir schenn >

product image 1
84 extra koth
Lies mäir schenn >

product image 1
Dånarinplagg
Lies mäir schenn >

product image 1
Spele Pärelabarin
Lies mäir schenn >

product image 1
CD Niesby City å sombäl ar.
Lies mäir schenn >

product image 2
  Bok + CD Kva säir di
Lies mäir schenn >

product image 2
CD Elis....
Lies mäir schen >